2018/2: csomópont, vasút, közút, híd, alapozás, szerkezetmegerősítés, támfal, metró, városi vasút, aluljáró, rehabilitáció, alagút, csővezeték, akna, vízzáróság, betontechnológia, vízépítési műtárgy, rekonstrukció, mérnök, geológia, csatornahálózat, talajvíz, vízkezelés

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem

Ön az innotekamelyepites.hu weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A weboldal Nyomtatott lap megrendelése funkcióhoz való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az Innotéka Kiadó Kft., mint adatkezelő, az információs önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (továbbiakban EU) 2016/679. rendeletének (a továbbiakban: GDPR) előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Innotéka Kiadó Kft. az Ön által szolgáltatásunk igénybevételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.
Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat az Innotéka Kiadó Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az Innotéka Kiadó Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.
Az érintett kérelmezheti az Innotéka Kiadó Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az érintett adathordozhatósághoz való jog.
Az Innotéka Kiadó Kft. bármikor rendelkezésére áll, hogy az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben úgy érzi, hogy az Innotéka Kiadó Kft. az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem az elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu) forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy a weboldal használata során kárt okozott, az Innotéka Kiadó Kft. az ebből eredő kárát jogosult lesz érvényesíteni, és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben az Innotéka Kiadó Kft.-t megóvni és azokat viselni.
Az Innotéka Kiadó Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelés

Az innotekamelyepites.hu – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Adatkezelő

Innotéka Kiadó, Disszeminációs és Médiaügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126–128.
E-mail-cím: melyepites@innotekamelyepites.hu
Képviselő: Jung Péter ügyvezető

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó mindaz a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Innotéka Kiadó Kft. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Terjesztés, kézbesítés:
Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.)
Jogi szolgáltatás: Dr. Mezey Barna egyéni ügyvéd (székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 41.)
Számviteli szolgáltatás: Imedim Kft. (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 18., fszt. 2.)

Az adatkezelés célja

1. A honlapon történő regisztráció, illetve a megrendelés során a felhasználónak meg kell adnia a személyes adatait. A regisztráció vagy megrendelés során megadott adatok felhasználásának célja az előfizetés és egyéb szolgáltatások nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, adatbázis-építés. Az Innotéka Kiadó Kft. a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben rendszerüzeneteket küldhet a felhasználóknak.
A regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat az Innotéka Kiadó Kft. feldolgozza, és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja. Az adatkezelő az adatokat a szerződés megszűnését követő 5 évig tárolja, ezt követően törli.
2. Az Innotéka Kiadó Kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat a saját és partnerei termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlat nyújtására is felhasználhatja. A fel­­használó az oldalon történő regisztrációval, a személyes adatok megadásával és az erre vonatkozó hivatkozás kifejezett elfogadásá­val hozzájárul ahhoz, hogy az Innotéka Kiadó Kft. a megadott elérhető­ségeken kapcsolatba lépjen vele. A megkeresés történhet elektroni­kusan, telefonon vagy postai úton. Az adatkezelő az adatokat a szerződés megszűnését követő 5 évig tárolja, ezt követően törli.

Az adatkezelés jogalapja

A fenti 1. pont szerinti célból történő adatkezelés jogalapja az érin­tettek hozzájárulása, valamint az Innotéka Kiadó Kft. jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és az Innotéka Kiadó Kft. között létrejött szerződést teljesíteni tudja (GDPR 6. cikk [1] bekezdés b) pont).
A fenti 2. pont szerinti célból történő adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

Az Innotéka Kiadó Kft. az alábbi adatokat gyűjti és kezeli:
– a fenti 1. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében a felhasználó által a weboldalon megadott adatok, azaz a felhasz­náló neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme vagy elektronikus hírközlési azonosítója.
– a fenti 2. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében a felhasználó által a weboldalon megadott adatok, azaz a felhasz­náló neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme vagy elektronikus hírközlési azonosítója.
A személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az melyepites@innotekamelyepites.hu címre kell elküldeni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
Az adatkezelő az információs önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Weboldalunkon látható hirdetésekkel kapcsolatban az aktuális adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató érvényes.

Innotéka Mélyépítés